سامانه مدیریت دانش - KM


داده‌ها منبع حیاتی به شمار می‌روند که با بهره‌برداری صحیح از آن ها می‌توان داده‌ها را به اطلاعات بامعنی تبدیل نمود. بدین ترتیب اطلاعات می‌توانند به دانایی و در نتیجه حکمت تبدیل شوند.

تعاریف مدیریت دانش:
مدیریت دانش ارتقاء یک رویکرد جامع برای شناسایی، تسخیر، بازیافتن، تسهیم و ارزشیابی یک سرمایه اطلاعاتی سازمان است. این سرمایه اطلاعاتی ممکن است، داده ها، اسناد، خط مشی و رویه ها باشد. (Gartner Group,1999)
مدیریت دانش فرایندی است که طی آن سازمان به تولید ثروت از دانش و یا سرمایه فکری خودمی‌پردازد. (Nonaka&Takuchi,1995)
مدیریت دانش یعنی استفاده خلاق، مؤثر و کارآمد از کلیه دانش ها و اطلاعات در دسترس سازمان به نفع مشتری و در نتیجه به سود سازمان. (McDonald, 2002)
مدیریت دانش استفاده از تجربه و دانش فردی و جمعی از طریق فرایند تولید دانش، تسهیم دانش و بکارگیری آن به کمک فناوری به منظور دستیابی به اهداف سازمان. (بقایی نیا، 1386)
مدیریت دانش بکارگیری سرمایه فکری برای تفوق سازمان در رقایت با سازمان های همتا، همچنین پاسخ های نوآورانه ای برای چالش های جدید و اهرمی برای عمل و یک میانجی است. (علاقه بند،1382)
مد یریت دانش بعنوان جمع آوری، توز یع و استفاده کارا از منابع دانش تعر یف شده است.(داون پورت , 1998)
مد یریت دانش به عنوان مجموعه ای از رویه ها، ز یرساخت ها و ابزارها ی فنی و مدیریتی است که در جهت خلق، تسهیم و بکارگیری اطلاعات و دانش در درون و بیرون سازمان ها طراح ی شده‌اند. (بون فور، 2003)

هدف مدیریت دانش
مدیریت دانش بر پیوند اطلاعات با اطلاعات، اطلاعات با فعالیت‌ها و اطلاعات با فرد - برای تحقق اشتراک دانش (از قبیل دانش ضمنی و دانش صریح) توجه دارد.
SSO

الزامات استقرار مدیریت دانش در سازمان عبارتند از:
 • استمرار رشد سازمانی و عدم ایجاد انقطاع مکرر در فرآیند تعالی
 • افزایش انعطاف پذیری سازمانی در ایجاد تحول سریع، جهت انطباق به موقع و مناسب با شرایط متغیر محیطی
 • افزایش نوآوری سازمانی و در نتیجه ارتقاء توان رقابتی سازمان
 • رشد انگیزش عمومی کارکنان سازمان به دلیل قرار گرفتن در محیطی پویا و یادگیرنده
 • همسویی با تحولات کلان اقتصاد جهانی در راستای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌محور
 • توسعه سرمایه‌های فکری سازمان به خصوص سرمایه‌های انسانی
 • افزایش قابلیت یادگیری سازمانی و ایجاد مزیت رقابتی پایدار
 • هدایت فرآیندهای فکری سازمان به سوی تحقق سیستماتیک (به خصوص اخذ تصمیمات به صورت سیستماتیک)
 • افزایش بهره‌وری سازمانی در بکارگیری دانش موجود (حداکثر استفاده از دانش سازمانی)
 • تسلط بر دانش سازمانی به عنوان ارزشمندترین سرمایه سازمانی از طریق قابل مدیریت ساختن آن و در نتیجه توسعه و بهبود آگاهانه و هدفمند دانش سازمانی
 • جلوگیری از ریزش دانش سازمانی با از دست دادن نیروی انسانی سازمان (بازنشستگی، اخراج، ترک خدمت، فوت، ...)
 • پاسخگویی و انطباق طبیعی و غیرقابل انکار با شرایط نوین حاکم بر فضای کسب و کار که در آن سازمان ها ناگزیر به رقابت بر مبنای دانش هستند.
 • افزایش توان سازمان در مهار و بکارگیری دانش سازمانی، به خصوص دانش پنهان سازمانی که در حین فعالیت روزمره و تجارب متعدد سازمانی در ذهن افراد ایجاد می شود و متأسفانه اغلب مورد بی توجهی قرار می گیرد.
 • تحول در رویکرد و تغییر پارادایم حاکم بر ارزیابی و اندازه‌گيري عملکرد سازمان ها و کمرنگ شدن معیارهای مالی و تأکید روزافزون بر سرمایه‌های فکری و ناملموس سازمانی
 • دانش محوری در حرکت های استراتژیک سازمان ها
 • ویژگی های خاص این منبع جديد (دانش): دانش منبعی پایان‌ ناپذیر و نامحدود است، استفاده از این منبع تنها موجب کاهش آن نمی شود بلکه بر آن می‌افزاید، انتقال آن به دیگران موجب کاهش آن نمی شود.
 • هدفمند ساختن فعالیت های مربوط به شناسایی، ایجاد، کسب، ذخیره سازی، تشریک، بکارگیری، بهنگام‌سازی دانش سازمان، مطابق نیازهای واقعی فرآیندهای سازمانی و در نتیجه بهبود عملکرد کلی سازمان
 • ضعف مدل های مالی در بیان دینامیک دانش سازمانی و در نتیجه معطوف شدن توجهات بر توسعه مدل های جدید دینامیک دانش سازمانی
 • ناتوانی سیستم های مدیریت اطلاعات در پاسخگویی به نیازهای سازمانی (به دلیل بی توجهی به دانش پنهان سازمان ها)
 • توسعه غیر کارآمد و حتی بی‌هدف فن‌‌آوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان ها و اتلاف سرمایه‌های سازمانی بدلیل سرمایه‌گذاری های بی هدف
 • تغييرات سريع بازار و لزوم واكنش سريع سازمان ها
 • گسترش انفجاری دانش بشری
 • تغيير پارادايم در نگرش سازمان ها نسبت به منابع

برخی از امکانات سامانه مدیریت دانش پاسارگاد عبارتند از:
 1. ثبت و مدیریت دانش فردی
 2. ثبت و مدیریت تجربه ها و ایده ها
 3. تعریف و مدیریت فرآیند ارزیابی تجربیات، ایده ها و ...
 4. تعریف و مدیریت انواع کمیته های ارزیابی دانشی
 5. ثبت اسناد و مدارک دانشی و بررسی، تایید و بازنگری آن ها
 6. امتیاز دهی به دانش های ثبت شده شامل ایده ها و تجربه ها و ...
 7. بارگذاری و ثبت فیلم و اسناد آموزشی
 8. امکان گفتگو در خصوص موضوعی خاص و ثبت دانش و نتایج حاصل از گفتگو
 9. درج مباحت دانشی و حل مسائل در حوزه های مختلف
 10. ثبت اسناد، مدارک و نتایج سمینارها و کنفرانس ها به صورت مکانیزه و طبقه بندی شده
 11. ایجاد کتابخانه های دانشی بصورت طبقه بندی شده و ساختارمند
 12. انواع جستجو در اطلاعات و اسناد دانشی ثبت شده
 13. امکان تعریف قوانین جستجوی پیشرفته با قابلیت ارائه پیشنهاد موارد مشابه برروی اطلاعات ثبت شده
 14. ارائه آمار اطلاعات و دانش های ثبت شده، ارزیابی شده و ...
 15. ...


در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی محصول و خدمات مورد نظر، لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید ...