مدیریت فرآیندها و مستندات استانداردهای ایزو


به منظور پیاده سازی استانداردهای ایزو در سازمان ها و شرکت ها، بایستی کلیه فرم ها و فرآیندهای عمومی و اختصاصی بصورت کامل مستند، طراحی، بازنگری و جاری گردد. بر همین اساس در طی پیاده سازی اینگونه استانداردها در یک سازمان یا شرکت، مستندات زیادی تولید خواهد شد که نیاز به بازنگری مجدد، نگهداری و گردش و جاری نمودن آن ها وجود خواهد داشت که به صورت سنتی و کاغذی فعالیتی بسیار زمانبر و هزینه بر خواهد بود و می تواند روند پیاده سازی اینگونه استانداردها را با شکست مواجه نماید.
براساس موارد مذکور و تجربیات این شرکت در زمینه طراحی ، تولید و پیاده سازی سیستم در زمینه مدیریت فرآیندهای کسب و کار و مدیریت اسناد و مدارک سازمانی، "سیستم مدیریت فرآیندها و مستندات استانداردهای ایزو پاسارگاد" طراحی و پیاده سازی گردیده است. این سیستم به منظور مدیریت کلیه مدارک ،مستندات و فرآیندهای عمومی استانداردها و همچنین مدارک، مستندات و فرآیندهای اختصاصی سازمان/ شرکت کارفرما در حوزه پوشش دهی به استانداردهای مدیریت و ایزو تهیه شده است.
با استفاده از این سیستم امکان تولید، مدیریت و گردش الکترونیکی و مکانیزه کلیه مستندات مورد نیاز در هنگام پیاده سازی استانداردهای ایزو امکانپذیر می باشد. در صورت استفاده از این سیستم، امکان دسترسی به کلیه سوابق و نسخه های مستندات و فرآیندهای سازمانی در طی انجام مراحل کاری و اتمام آن ها با اطمینان بالا امکانپذیر می باشد.


برخی از قابلیت ها و امکانات
 • تعریف اطلاعات پایه مورد نیاز سیستم
 • تعریف كارتابل كاری برای پرسنل
 • تعریف كاربران و همچنین تعریف گروه های كاربری
 • مدیریت كامل سطوح دسترسی پرسنل و گروه های كاری به مستندات بارگذاری شده در سیستم
 • تابلو اعلانات عمومی در سیستم
 • تابلو اعلانات جهت نمایش مستندات جدید بارگذاری شده در سیستم
 • تابلو اعلانات جهت نمایش مستندات ویرایش شده در سیستم
 • تابلو اعلانات جهت نمایش پیام ها و تصاویر ایمنی و بهداشتی
 • جستجوی پیشرفته اسناد در سیستم (حتی با در نظر گرفتی بخشی از متون و كلمات مندرج در متن)
 • بارگذاری ساخت یافته كلیه مدارك و مستندات الكترونیكی مرتبط با سیستم، همراه با متادیتای مورد نیاز هر گروه از اسناد
 • مدیریت كامل مستندات مرتبط با سیستم (خط مشی، نظامنامه، روش های اجرایی، دستورالعمل ها و ....)
 • مدیریت كامل لیست مرجع مستندات
 • مدیریت كامل مستندات ویرایش شده
 • مدیریت كامل مستندات باطل شده
 • مدیریت كامل فرآیند آموزش
 • مدیریت كامل فرآیند بازرسی و كالیبراسیون
 • مدیریت كامل فرآیند مدیریت و كنترل جنبه های زیست محیطی
 • مدیریت كامل فرآیند مدیریت ریسك
 • مدیریت كامل فرآیند دریافت و بررسی شكایات مشتریان
 • مدیریت كامل فرآیند میزان اندازه گیری میزان رضایت مشتریان
 • مدیریت كامل فرآیند میزان اندازه گیری میزان رضایت مشتریان
 • مدیریت كامل فرآیند دریافت و بررسی پیشنهادات و انتقادات پرسنل
 • مدیریت كامل فرآیند اقدامات اصلاحی و پیشگرانه
 • مدیریت كامل فرآیند ارزیابی تامین كنندگان
 • مدیریت كامل تعریف فرآیندهای سیستم وهمچنین تعریف و پایش شاخص های مرتبط با آن ها
 • مدیریت كامل فرآیند تعریف و پایش اهداف و برنامه ها
 • مدیریت كامل فرآیند مدیریت پروژه ها
 • مدیریت كامل فرآیند ممیزی داخلی
 • مدیریت كامل فرآیند ممیزی خارجی
 • مدیریت كامل فرآیند جلسات بازنگری مدیریت
 • مدیریت كامل ساختار سازمانی و همچنین شرح وظایف و شرایط احراز كاركنان
 • بارگذاری و مدیریت سوابق الكترونیكی حاصل از اجرای سیستم
 • تعریف كلیه فرم ها و فرایندهای مرتبط با تدوین، ویرایش یا حذف مستندات جهت حداكثر مكانیزه سازی سیستم
 • تعریف پرونده پرسنلی و پرونده آموزشی برای كاركنان
 • دسترسی آنلاین پرسنل به مستندات مجاز تعریف شده برای آن ها در هر نقطه از شركت
 • تعریف تقویم كاری برای پرسنل
 • حذف حداكثر كاغذ از فرآیندهای مرتبط با سیستم
 • قابلیت پوشش دهی به چندین سیستم استناندارد به صورت همزمان