ماژول ارزیابی عملکرد کارکنان


بی تردید سازمان ها باید از طریق کارکنان خود به اهداف گروهی برسند، به همین دلیل کیفیت و نحوه انجام کار کارکنان در تحقق اهداف سازمان بسیار مؤثر است. توجه به این نکته، بازبینی، شناسایی و ارزش گذاری کیفیت و نحوه انجام کار نیروی انسانی و توسعه برنامه های لازم برای بهبود عملکرد را امری اجتناب ناپذیر می کند که به آن ارزشیابی عملکرد کارکنان می گویند.
صاحب نظران مدیریت منابع انسانی بر این عقیده اند که هر سازمان باید پیش از هر تصمیم مهمی چون ارتقاء، افزایش حقوق و مزایا، جابجایی، انتصاب، عزل و برکناری از خدمت، عملکرد کارکنان را با توجه به معیارهای متناسب مورد ارزشیابی قرار دهد. از طریق این فرایند اطلاعاتی به دست می آید که بر بسیاری از تصمیمات مدیریت تأثیر گذاشته و با اجرای صحیح و اصولی آن، عملکرد کارکنان بهبود می یابد و سازمان نیز در تعیین نیازهای آموزشی، پرداخت عادلانه حقوق و مزایا و پرورش کارکنان خود از آن اطلاعات بهره برداری می کند.
از سوی دیگر کارکنان با آگاه شدن از وضعیت خود، اقدامات لازم را به منظور تسلط بر ضعف ها و بهبود توانایی های خود انجام می دهند تا بتوانند در مسیر زندگی شغلی خود موفق گردند. بنابراین منافع فرد و سازمان هر دو اقتضا می کند که این فرایند به طور صحیح و مستمر در دوره های معین صورت گیرد.

در همین راستا و به منظور پوشش دهی نیازهای مذکور، شرکت مشاوران نرم افزار پاسارگاد، ماژول ارزیابی عملکرد کارکنان مبتنی بر نرم افزار SharePoint را با خصوصیات و قابلیت های زیر معرفی و ارائه می نماید.

مزایای ماژول ارزیابی عملکرد کارکنان عبارتند از:
  • تعریف دوره های ارزیابی (تعیین معیارها و وزن)
  • تعیین شاخص های هر معیار توسط فرد
  • بررسی شاخص ها و وزن دهی به آن ها توسط مدیر مستقیم فرد
  • تایید شاخص ها توسط مسئول ارزیابی و منابع انسانی
  • شروع فرآیند امتیاز دهی در پایان دوره
  • امتیاز دهی توسط فرد
  • امتیازدهی توسط مدیر مستقیم فرد
  • امتیازدهی توسط مدیران بالاتر
  • محاسبه امتیازات براساس وزن معیار و شاخص ها توسط سیستم
  • بررسی و تایید امتیازات و امتیاز کل حاصل شده توسط مسئول ارزیابی
  • صدور کارنامه الکترونیکی به کارتابل فرد و رونوشت به مدیر مستقیم آندر صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی محصول و خدمات مورد نظر، لطفا با واحد فروش شرکت تماس حاصل فرمایید ...